வாழ்த்துக்கள்

English
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!

இப்புத்தாண்டு தங்களுக்கு அமைதி,
மனநிறைவு, குடும்ப ஒற்றுமை மற்றும்
வளங்களை அளிப்பதாய் அமையட்டும்!

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!

வாழ்த்துக்கள் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!

😇 அனுப்புநர் - 😇